Miraggio Sp. z o.o. S.K., ul. Łukasiewicza 8A, 35-604 Rzeszów zaprasza do złożenia oferty na dostawę środków trwałych i oprogramowania w postaci:

  • Spersonalizowana linia do przygotowania wykrojów: kater z systemem automatycznej krojowni, lagowarka, stół do lagowania, zestaw komputerowy do zarządzania automatyczną krojownią, oprogramowanie automatycznej krojowni

w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA MIRAGGIO SP. Z O.O. SP. K. W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-06-0012/18.

Szczegółowy opis zapytania ofertowego do pobrania – tutaj

Załączniki

  1. Wzór formularza ofertowego
  2. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym
  3. Wzór oświadczenia odnośnie akceptacji warunków płatności